processor

  voorwaarden

  voorwaarden

  Reikwijdte en definities
  In deze voorwaarden wordt onder meer verstaan:

  1CMR: Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
  2. Parkeerovereenkomst: de overeenkomst waarbij de bewaarnemer, Seguro Parking, uit artikel 1 genoemd “Seguro Parking” een bedrijf is van Seguro Storage SL gevestigd te Balsicas, Calle Mar del Norte, 18A, zich ertoe verbindt de toevertrouwde Auto op de parkeerplaats te plaatsen aan hem door de bewaargever, vanaf artikel 1 genoemd “de Cliënt”.
  3. Parkeren: het stallen, bewaren en vrijgeven van de aan Seguro Parking toevertrouwde Auto.
  4. Parkeerbewijs: Een vervoersbewijs of enig ander document waarop de datum van ontvangst vermeld staat waarvan Seguro Parking door de Klant schriftelijk op de hoogte wordt gesteld bij het aangaan van de parkeerovereenkomst en alle andere zaken die Klant en Seguro Parking denken nodig. Het ontbreken van, onregelmatigheden in of het verlies van het parkeerbewijs laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden onverlet.
  5. Bewaargever, Klant: degene die opdracht geeft tot het parkeren van de Auto.
  6. De Auto: het voertuig dat de Klant bij Seguro Parking inlevert en door Seguro Parking als zodanig wordt geaccepteerd.
  7. Bewaarder, Seguro Storage SL, Seguro Parking: degene die de opdracht tot het stallen van de Auto aanvaardt en uitvoert.
  8. Ophalen: het moment dat Seguro Parking de Auto ophaalt op de afgesproken locatie en naar de parkeerplaats brengt.
  9. Ontvangst: het moment dat Seguro Parking de Auto in ontvangst neemt.
  10. Levering: het moment dat Seguro Parking de Auto op de overeengekomen locatie aan Klant overdraagt.
  11. Werkzaamheden na acceptatie: werkzaamheden die na ontvangst door Seguro Parking worden verricht om de Auto op de daarvoor bestemde plaats te parkeren.
  12. Werkzaamheden voorafgaand aan vrijgave: werkzaamheden die door Seguro Parking worden verricht om de Auto aan Klant te kunnen vrijgeven.
  13. Overmacht: omstandigheden die Seguro Parking ondanks betrachting van zorgvuldigheid niet heeft kunnen vermijden en de mate waarin Seguro Parking de gevolgen daarvan niet heeft kunnen voorkomen.
  14. Werkdagen: alle kalenderdagen, alsmede algemeen erkende nationale feestdagen.
  15. Operationeel gebied: Spanje

  Artikel 1. Fiscale reikwijdte
  1.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden Parkeren zijn van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht.
  1.2 Voor zover niet vermeld in de Algemene Voorwaarden voor Parkeren, worden voor het Parkeren de volgende vestigingen toegepast: el Código de comercio de 1889, el Código Civil, el Titulo XI overeenkomstig Parking, en in el ORDEN van 25 april 1997 volgens de algemene transportvoorwaarden (gewijzigd OM FOM/3947/2005, 9-12) (BOE 7-5).

  Artikel 2. Huurprijs, huuraanpassingen en garantie
  2.1 De in de artikelen A en C van de Parkeerovereenkomst genoemde huurprijs blijft ongewijzigd gedurende de in de Parkeerovereenkomst genoemde periode van weken of maanden.
  2.2 Seguro Parking is niet gerechtigd de huurprijs gedurende de looptijd van de overeenkomst eenzijdig aan te passen.
  2.3 Terugbetaling van de huurprijs of kosten is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.

  Artikel 3. Verplichtingen van Seguro Parking
  3.1 Seguro Parking is verplicht de Auto op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de vooraf door de Klant verstrekte noodzakelijke documenten, in ontvangst te nemen en de nodige werkzaamheden uit te voeren om de Auto terug te geven in dezelfde staat als waarin deze is ontvangen. of in de overeengekomen staat.
  3.2 Seguro Parking is verplicht:
  I. Bij ontvangst van de Auto en het parkeerbewijs een ondertekend exemplaar van het parkeerbewijs aan de Klant retourneren.
  II. Om de uiterlijke staat van de Auto te controleren, bij gebreken, deze bij ontvangst van de Auto vast te leggen op het parkeerbewijs. Deze verplichtingen gelden niet wanneer dergelijke werkzaamheden naar het oordeel van Seguro Parking de ontvangst aanzienlijk zouden vertragen.
  III. Om advies in te winnen bij de Klant alvorens de Auto te accepteren die merkbare externe schade heeft. Indien er niet tijdig advies kan worden gegeven, heeft Seguro Parking het recht de inname van de auto te weigeren. Seguro Parking is eveneens gerechtigd te weigeren de Auto in ontvangst te nemen indien deze, voor zover van toepassing, beschadigd is of van mindere kwaliteit is dan vooraf overeengekomen.
  IV. Het parkeerbewijs levert, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van de parkeerovereenkomst en de partijen bij de overeenkomst, het bewijs van ontvangst van de Auto in uiterlijke goede staat. Indien Seguro Parking niet over redelijke middelen beschikt om de juistheid van de in artikel 3.2 sub ll van dit artikel bedoelde administratie te controleren, wordt een parkeerbewijs niet als bewijs van de administratie aanvaard.
  3.3 Seguro Parking is verplicht één of meer contactpersonen aan te wijzen en de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
  3.4 Seguro Parking is verplicht zorg te dragen voor het parkeren op de overeengekomen parkeerplaats(en). Indien geen specifieke ruimte is overeengekomen, zal Seguro Parking de Auto stallen op een daarvoor geschikte parkeerplaats.
  3.5 Seguro Parking is verplicht de Klant hiervan op de hoogte te stellen